Hur jag ser på Ålands ekonomi.Socialdemokraterna kritiseras ofta för att vi inte tar tillräckligt ekonomiskt ansvar. Jag anser att detta är en felaktig analys av vår politik. Vi strävar efter att bygga en hållbar och livskraftig samhällsutveckling på lång sikt. Målet för socialdemokratin är full sysselsättning, vilket innebär att alla som kan arbeta bör ges möjlighet att bidra till den gemensamma ekonomin.

 

1. Förebyggande åtgärder är av högsta prioritet. Det är avgörande att vi investerar i samhället på ett sätt som på lång sikt minskar våra kostnader och främjar full sysselsättning. Trots låg arbetslöshet på Åland finns det många som, med rätt stöd, skulle kunna integreras i arbetslivet. För att uppnå detta krävs ett närmare samarbete mellan kommuner, landskapet och näringslivet, samt utökade stödtjänster som handledning. Förebyggande arbete inom områden som berör barn och ungdomar kommer att ge samhället avkastning på sikt, och detta gäller för hela befolkningen, oavsett ålder.

 

2. Digitaliseringen är ett område där Åland har en betydande eftersläpning gentemot andra nordiska regioner. Det är nödvändigt för att uppnå lika behandling och för att effektivisera den offentliga förvaltningen. Trots initiala kostnader kommer detta att generera betydande besparingar på lång sikt.

 

3. Inflyttning och näringsliv är stärkta av lugnet, tryggheten och närheten till familjen som Åland erbjuder. Vårt geografiska läge ger oss en unik fördel. Åland har 25 timmar i dygnet tack vare närheten till daghem, skolor, fritidsaktiviter och arbete från vår bostad. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter att skapa långsiktiga och gynnsamma förutsättningar för våra företag, vilket i sin tur främjar hållbara affärsmöjligheter och attraherar investeringar från företag som Bankerna, Enfuce, Crosskey, Optinova och Inficon, för att bara nämna några exempel.

 

4. Turismen på Åland har potential att växa avsevärt, men för att uppnå detta måste vi förstå vad som gör Åland unikt och hur vi kan utveckla detta. Vår natur är vacker, men inte exceptionell nog för att attrahera de mest välbärgade turisterna. För att locka fler besökare måste Åland investera i turistanläggningar, aktiviteter för familjer och restauranger som vanliga barnfamiljer har råd med. Samhället bör stödja detta genom att till exempel bygga idrottsanläggningar, vårda stränderna, skapa cykelvägar, förbättra skyltning och dekoration, samt genom att främja näringslivet med evenemang och branschspecifika satsningar. Vårt unika försäljningsargument är lugnet, tryggheten och idrottsturismen.  Konkurrensen med närregionerna gällande idrottsturism möjliggör störra satsningar på turneringar. Med våra utmärkta idrottsanläggningar som även är lediga på ett annat sätt än i närregionerna har vi möjlighet att konkurrera med Uppland, Stockholm, Åbo och Helsingfors. 

 

5. En minskning av antalet kommuner kan potentiellt frigöra mer resurser för samhället. Även om detta inte är huvudorsaken till kommunsammanslagningar, kan det vara en positiv följd av sådana åtgärder. Färre kommuner stärker andra offentliga instanser och ger kommunerna kraft att tänka på framtiden. Det finns mycket jobb att göra både på lång och kort sikt. 

 

6. Den gröna omställningen är avgörande. Lagtinget har möjlighet att påverka genom lagstiftning och ekonomiska incitament. Vi behöver använda fler indikatorer än enbart ekonomisk tillväxt, såsom hälsa och välmående, för att mäta utveckling. Åland bör dra nytta av vår tillgång till vind och sol för att bidra till den gröna omställningen. Vi måste vara noggranna med att skydda vår natur vid installation och drift av havsbaserad vindkraft. Det är viktigt att säkerställa att Åland får ekonomiska fördelar, skapar arbetstillfällen och affärsmöjligheter, samt förbättrar infrastrukturen i samband med utvecklingen av havsbaserad vindkraft. Om dessa mål inte kan uppfyllas, bör havsbaserad vindkraft inte vara ett alternativ.

 

7. Skärgårdstrafiken bör omvandlas till ett aktiebolag. Vi socialdemokrater förespråkar en ny struktur för trafikledningen, där bolaget ansvarar för trafikverksamheten, upphandlar entreprenörer och beställer nya färjor. Skärgårdstrafiken bör moderniseras genom införskaffande av en ny och miljövänligare flotta som drivs av el, hybridteknik, vätgas eller andra gröna bränslen. Detta bör genomföras stegvis för att klara det ekonomiskt och med särskild hänsyn till tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar vid nyanskaffningar. Andra funktioner relaterade till skärgårdstrafiken bör också övervägas att inkluderas i rederiverksamheten. Det är av största vikt att säkerställa lokala arbetstillfällen och behålla verkstads- och servicefunktionerna i landskapets regi. Dessutom måste skärgårdstrafiken vara prisvärd och smidig för de som bor i skärgården, då den utgör deras ”landsvägar”. Kommentarer