Frågor Funktionsrätt Ålands och medlemsföreningarnas valdebatt

 

1.    Anser ni att ert partis partiprogram är skrivet i lättläst format?


Jag arbetar som studiolärare i Mariehamn för elever med NPF-diagnos så den här frågan är väldigt viktig för mig. Socialdemokraterna försöker att skriva och uttrycka oss tydligt och klart, men det finns meningar som inte är tydliga. 

 

Jag hoppas vi hinner göra en version som är skriven i lättläst format. Annars får man gärna höra av sig till mig eller någon annan i partiet så förklarar vi vad som menas. I Mariehamn har vi sedan förra valet satsat på den här saken med till exempel bildstöd och Mariehamns Socialdemokrater har beslutat göra sitt också i lättläst format  

 

2.    Ge tre kortfattade exempel på hur ditt parti ska arbeta för att minska den ekonomiska ojämlikheten och förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

 

I mitt arbete i grundskolan med elever som har NPF-diagnos märker jag hur många elever som ej når sin fulla potential. Socialdemokraterna vill hitta bättre möjligheter för andra stadiet (gymnasiet) att möta dessa elever. Om andra stadiet skulle vara obligatoriskt och det fanns fler platser på alla program att ta emot elever med anpassningar skulle vi komma långt. Om man låter elever läsa det de vill är sannolikheten att de lyckas med utbildningen långt mycket större.  


Jag är också ordförande för Ungdomshuset Boost (Ung resurs) och där ser vi problemen att nå ut i arbetslivet för många. Här behöver landskapet och de stora kommunerna ta sitt ansvar och ha handledare anställda för att personer med funktionsnedsättning ska kunna göra underhållsarbete (såsom att måla, enkla byggen), städarbete (parker och kommunala lokaler) och kök (diska, hjälpa till med matlagning etc. 


Min syster bor på ett av KST boende och jag är stödperson åt en person som också bor på ett av KSTs boenden och brukar tala om att de är dömda till fattigdom resten av deras liv. För deras del behöver lönen för sysselsättning och möjligheten att ärva pengar förbättras. Därtill behöver flitpengen för fixtjänst höjas och det lovade ju samtliga partier i riksdagsvalsdebatten så det utgår jag att är garanterat oavsett vilka partier som bildar regering efter valet. 


3.    Varför är arvodet så lågt om man jämför med vad en vårdplats kostar? 

Om en närståendevårdare inte kan förvärvsarbeta pga sitt åtagande och inte lyfter pension- vad ska denne leva av? 


Närståendevårdare bör få högre arvode och arvodet ska vara samma oavsett kommun, förstås alltid med en individuell bedömning.  Om närståendevårdaren inte kan förvärvsarbeta pga sitt åtagande behöver arvodet antingen höjas ytterligare eller att sjukpension skulle va möjligt under den tid man är närståendevårdare.  

 

4.    Hur höja statusen för yrken inom vård och omsorg? Hur tänker ditt parti arbeta för att råda bot på bristen på behöriga socialvårdare, personliga assistenter samt övrig personal inom vården såsom närvårdare och sjukskötare?

 

Jag har hela mitt liv arbetat inom den vård, omsorg och bildning och min sambo är nu en av de som anställer närvårdare till två av boendena på KST så jag är väl medveten om problemen. Vi behöver få upp lönen i de här kvinnodominerade yrkena och arbeta långsiktigt med att få studerande att välja dessa arbeten. Just nu är personalbristen sådan att arbetstyngden blir alldeles för stor på alla dessa yrkesgrupper och då slutar duktiga människor och färre är intresserade att utbilda sig inom yrkena eller söka de lediga arbeten som finns. Så högre löner och större möjligheter att utbilda sig till dessa yrken ska på sikt göra arbetet mer intressant. 

 

5.    Hur ska ditt parti arbeta för att offentliga miljöer är tillgängliga?

Här har vi mycket att göra. Philip Azam gjorde 2006 en rapport om tillgängligheten i Mariehamn och vi är tyvärr långt ifrån klara med det arbetet. Han gjorde även en uppdatering 2014 men ska vi vara ärliga så är alldeles för lite gjort med tanke på att detta påtalats ända sedan dess. Byggnaden vi nu är inne i är bra gjord (Biblioteket om vi bortser från ljudbilden) och det finns andra goda exempel, men tex torggatan med kullersten, A-skyltar och betongpelare i knähöjd är hemsk, övergångsställen och tillgänglighet kring eller i våra strövområden är alldeles för dåliga ännu. I skolan när vi NPF anpassar grundskolan så tittar vi mycket på ljud, ljus och tydliga skyltar och det behöver dels göras i alla skolor på Åland, men det är viktiga saker att tänka på också i våra offentliga miljöer. 

 

6.    På vilket sätt arbetar ditt parti för att öka valmöjligheterna för studier på gymnasialstadiet eller annan lämplig sysselsättning för ungdomar med funktionsnedsättning?  


Det finns sammanlagt 40 platser för elever med anpassade lärokurser. Två linjer är för yrkesinriktad utbildning i smågrupp: kock och fastighetsskötare. Utöver det finns det vissa studioplatser på gymnasiet såsom 2 platser på de olika linjerna men inte alla. Det är inte tillräckligt och därför vill Socialdemokraterna att andra stadiet ska vara obligatoriskt och att det måste finnas fler platser på alla program att ta emot elever med anpassningar. Utöver detta så finns ju även möjligheten att söka till ung resurs där jag är ordförande för att därigenom komma tillbaka in i studielivet eller vidare i arbetslivet. Det måste även bli lättare att istället få plats på en lämplig utbildning antingen i Sverige eller Finland om ingen lämplig kan hittas på Åland. 

 

7.    Hur kommer partierna att arbeta för att främja ungdomar med funktionsnedsättningars möjligheter till arbete? Ge två konkreta exempel.


Här behöver landskapet och de stora kommunerna ta sitt ansvar och ha handledare anställda för att personer med funktionsnedsättning ska kunna göra underhållsarbete (såsom att måla, enkla byggen), städarbete (parker och kommunala lokaler) och kök (diska, hjälpa till med matlagning etc.  Det måste även bli enklare att inom det privata betala för en del av arbetet och sedan får både arbetstagaren och arbetsgivaren kompensation för att de ordnat en arbetsplats. Då måste förstås handledningen vara av god kvalite och att det är säkerställt att individen får den handledning den behöver. 


Det andra sättet är att vi skapar mer flexibla arbetssätt. Dvs möjlighet till att arbeta så mycket som du själv klarar av om det så bara är en timme eller 38 timmar på en vecka. Det skulle även behöva gå att vara både deltidssjukskriven till den nivå man klarar av och att man inte förlorar sin sjukpension om man arbetar det man klarar av. Om du drabbas av kronisk sjukdom och behöver vård dygnet runt finns ej annat boende än äldreboende. Dessa personer som kan vara under 65 år erbjuds idag ingen anpassad verksamhet. 

 

8.    Vad anser ditt parti att ska göras för att ge den här gruppen en meningsfull sysselsättning?

 

Det är viktigt att vi har boende för den här gruppen som blir allt större. Det behöver byggas boenden också för den här gruppen. Sysselsättningen är det lite svårt att avgöra då man inte vet vilka kroniska sjukdomar personerna lider av. Det viktigaste är att sysselsättningen eller arbete ger livsglädje för den boende. Vissa kommer behöva sysselsättning på platsen de bor på och då är det viktigt att det inte får bli en förvaringsplats. Viktigt att tillägga är att de gäller alla boenden oavsett om det är KST eller äldreomsorg på Åland. 

 

Extrafrågor 


Hur ska ditt parti arbeta för att öka kunskapen om funktionsrättskonventionen och motverka fördomar om personer med funktionsnedsättning?

 

Genom att sprida information och medvetenhet om konventionen och genom att lyfta fram positiva exempel på personer med funktionsnedsättning kan man öka kunskapen och motverka fördomar. Vi borde även ha en funktionsrättsombudsman. 

 

Jag har arbetat som lärare i fyra olika grundskolor på Åland där endast en av dem haft specialklasser och integreringar alltså att eleverna med funktionsnedsättning varit med i den stora klassen i åtminstone några av ämnena. Det har gjort mycket för förståelsen över deras problematik för de övriga eleverna. Så information och förståelse är det viktigaste och gärna i så ung ålder som möjligt. 

 

Hur ska ditt parti arbeta för att motverka diskriminering på arbetsplatser och för att alla som vill och kan jobba får möjlighet att jobba oavsett funktionsnedsättning?

 

Vi Socialdemokrater vill att Diskriminering inte ska förekomma någonstans i det åländska samhället. Vi behöver arbeta med information och förståelse i hela samhället från daghem till äldreboende för att skapa det samhället. Alla på Åland ska kunna arbeta enligt sin förmåga. Om landskapet och de stora kommunerna tar sitt ansvar och har handledare anställda för att personer med funktionsnedsättning ska kunna göra underhållsarbete (såsom att måla, enkla byggen), städarbete (parker och kommunala lokaler) och kök (diska, hjälpa till med matlagning etc) har vi kommit långt. Dessutom behöver privata arbetsplatser också ha möjlighet till att åtminstone till en början vid nyanställning ha tillgång till kunniga handledare. Det måste även vara möjligt för privata intressenter att få delar av lönen betald av kommun eller landskap. 


  

Det andra sättet är att vi skapar mer flexibla arbetssätt. Dvs möjlighet till att arbeta så mycket som du själv klarar av om det så bara är en timme eller 38 timmar på en vecka. Det skulle även behöva gå att vara deltidssjukskriven så att man inte förlorar sin sjukpension om man arbetar.

Kommentarer